Never Winter
 
Curator: Rujie
Artists:Ouyang sulong | Yu yang | Geziyu | Ye puna | Ju anqi | Liu shuang | Zhu peihong

The Whims of Ingenuity

 
Curator: Rujie
Artists:  Liang Hao | Zhang Ming |  | Jin Zhenhua | TAN Studio 

Dispel and Resetting 

 
Curator: Rujie
Artists:   Bai Jingsheng