海报(2)
Reproduction of the concrete
Geng Yini、Fu Jingyan、Dai Zhou
An Eye Line
Alain Urrutia, Bi Jianye, Liu Chao, Wang Shuo
640