Passage
 
Curator: Ru Jie
Artists: Chu Fengrui | Hu Yan | Liao Zhanyu                            | Ouyang Sulong
 
Titan’s Feast: Zhang Zhaoying Art Project
 
Curator: Ru Jie
Artist: Zhang Zhaoying
 
Muted Mysteries
 
Curator: Ru Jie
Artists: Guo Lijun| Meng Zhigang | Xu Xinwu | Yan Ke
 
O.C.D
 
Curator: Duan Shaofeng
Artists: Ge Ziyu | Jiang Chuan | Kong Lingxin | Li Tingwei          | Liu Buhua | Su Yi | Zhao Yanfeng
 
 
Bites and Bobs
 
Curator: Ru Jie
Artists: Li Tingwei | Li Zifeng
 
 
Geese Fly in Formation
 
Curator: Dai Zhuoqun
Artists: Wang Xingjie | Zhrng Qiang | Zhang Xin