徐若涛作品2-小
徐若涛作品2-小
 
Xu Ruotao and Zeng Hong
 
Curator: Ru Jie
Artists: Xu Ruotao | Zeng Hong
苹果树 40x30  2008年-
 
Moment of Being
 
Curator: Ru Jie
Artist: Zeng Zhe
卡片1 部分
卡片1 部分
 
STAB · CLOUD
 
Curator: Ru Jie
Artists: Pamela See (Australia) | Zhao Yanfeng
IMG_20140711_173000小
IMG_20140711_173000小
 
Behind the Appearance
 
Curator: Ru Jie
Artists: Cao Xiaodong | Hu Shengping | Liao Jianhua               | Miao Ying | Tang Yuhan | Zhao Yanfeng                   | Zeng Hong | Martin Wehmer (Germany)
2014·09·08 心物海报-01 部分
2014·09·08 心物海报-01 部分
 
Material From the Heart
 
Curator: Jiang Fei
Artists: Dagmar Pankova(Czekh)| Du Meng | Jiang Fei           | Li Feng | Li Jing | Li Qian | Luan Bo                           | Luo Xiaoshu | Qin Ling | Wang Qin                            | Yang Meihua | Zhou Gang | Zhu Liyue